Kiran Pantha

Registration Number : 2060-100249

Registered Office : काठमाण्डौ , का.म.न.पा.

Company Type : Private

Registered on : 2060-02-21 BS

This Company is permitted to do following type of activities under Office of Campany Registar Office Documentation

SNNSIC CODENSIC Details
07290अन्यत्र वर्गिकरणमा नपरेका कम्पुटर सम्बन्धी अन्य कृयाकलपहरु।
17220कम्प्युटरको सफ्टवेरको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरु।
27210कम्प्युटरको हार्डवेयर परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरु।