Kiran Pantha

Registration Number : 2072-136446

Registered Office : काठमाण्डौ , का.म.न.पा.

Company Type : Private

Registered on : 2072-03-10 BS

This Company is permitted to do following type of activities under Office of Campany Registar Office Documentation

SNNSIC CODENSIC Details
07414व्यवसाय र वजार सम्वन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरु।
17412लेखा परिक्षण गर्ने, व्यवसायीक लेखा तयार गर्ने क्रियाकलापहरु।
27220कम्प्युटरको सफ्टवेरको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरु।
37320सामाजिक विज्ञान ( कानुन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र ) विषयमा अनुसंन्धान गर्ने संवन्धी क्रियाकलापहरु।
47240डाटा वेश जस्तै आर्थिक , तथ्यांक , कम्पूटर आकडा सम्बन्धी कृयाकलपहरु।
57290अन्यत्र वर्गिकरणमा नपरेका कम्पुटर सम्बन्धी अन्य कृयाकलपहरु।
67230डाटा प्रशोधन र डाटा वेस संवन्धी क्रियाकलापहरु।
76719बैँकर्स क्लव, दलाली संघ , आर्थिक सल्लाहकार संघ आदि सम्बन्धी कृयाकलापहरु।
80004Web site related works
97210कम्प्युटरको हार्डवेयर परामर्श सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरु।